Logo der Universität Wien

Európa jazykov 1365

Pri príležitosti jubilea Viedenskej univerzity sa plánuje pripraviť viacvrstvá virtuálna mapa, ktorá bude dokumentovať jazykovú rozmanitosť panujúcu v Európe v roku založenia Viedenskej univerzity (1365). Pritom sa nebude vychádzať iba z čisto geografického hľadiska, ale má byť znázornená komplexná jazyková rozmanitosť, viacjazyčné a jazykovokontaktné situácie, ktorými sa Európa vyznačovala už v neskorom stredoveku.

V rámci osláv 650. výročia univerzity sa má v septembri 2015 tento projekt zverejniť a prezentovať na sympóziu, na ktoré sú pozvaní medzinárodní experti. Sympózium sa bude zaoberať  otázkami z historického výskumu európskej jazykovej krajiny: Ako možno skúmať spoločenskú dynamiku a vzájomné medzijazykové vzťahy v 14. storočí? Čo a ako sa môžeme dozvedieť o jazykoch, ktoré patrili v 14. storočí ešte k živým jazykom, dnes sú ale nedostatočne zdokumentované, prípadne zanechali iba stopy (substrát) v súčasných jazykoch? Ako vzniká náš obraz o kontinuite a zmenách v dejinách jazyka, ako periodizovať a rozdeliť dejiny jazyka na „ranné“, „staré“, „stredné“, „neskoré“ atď.?

Europa der Sprachen 1365
c/o Univ.-Prof. Dr. Johanna Laakso
EVSL / Abteilung Finno-Ugristik
Campus Spitalgasse 2-4 Hof 7
A-1090 Wien


T: +43-1-4277-43019
F: +43-1-4277-9430
E-Mail
| Universitätsring 1 | 1010 | T +43-1-4277-0